Rekisterinpitäjä noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuojaasetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

 1. Rekisterinpitäjä

  Pub Sarvi (Occasional Bar Oy)
  Hillapolku 9
  96500 Rovaniemi
  Y-tunnus 2797563-3
  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Tuomas Kautto
  puh. 040 778 6225
  sarvi@pubsarvi.fi

 2. Rekisteröidyt
  Pubi Sarven asiakkaat ja esiintyjät
 3. Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterinpito perustuu asiakkuuteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakasyhteydenpito.
  Pub Sarvi käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei asiakkaan yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.
  Pub Sarvi voi käyttää toimissaan ulkopuolisia palveluntarjoajia tai ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin toimista laaditaan asianmukaiset
  sopimukset. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
  Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:
  • yhteystiedot (esim. nimi ja puhelinnumero)
  • muut mahdolliset asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa asiakkaan itsensä Pub Sarville luovuttamia tietoja. Tietoja kerätään esimerkiksi sähköisesti, puhelimitse tai muista
  mahdollisista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
 7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Mikäli Pub Sarven käyttämien palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat näiden alueiden ulkopuolella, varmistaa Pub Sarvi tietosuojan tason riittävyyden.
 8. Tietojen suojauksen periaatteet
  Pub Sarvi pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta
  tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu palomuurilla ja salasanoin. Tietoja ei säilytetä manuaalisina kappaleina.
  Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.
 9. Asiakkaan oikeudet
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa sekä pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot. Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
  henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Asiakkaalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaalla on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  Pub Sarvi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Ajan tasalla oleva tietosuojaseloste
  toimitetaan rekisteröidylle pyydettäessä.